Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani/Academy of Fine Art and Design, University of Ljubljana, Slovenia

Speculum Artium 08: Ljubljana – Dunaj/Vienna – Praga/Prague [Integrirana umetnost potencialnega časa/Integrated Art of a Potential Time]

22. - 24. 5. 2008

razstava/exhibition, Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5, Ljubljana, Slovenija

http://www.avu.cz

http://www.dieangewandte.at

http://www.alu.uni-lj.si

http://black.fri.uni-lj.si/mfru/speculumartium/

http://black.fri.uni-lj.si/mfru/speculumartium/A3_speculum_artium.pdf

http://limaul.gm1.tv/

… med umetnostjo in politiko je zelo prefinjen odnos, ki ga lahko označimo kot speculum artium ali zrcalo umetnosti. Zato lahko upravičeno trdimo, da ima razvoj praks participacije v umetnosti preslikavo v razvoju participacije v demokraciji in da ta procesa vplivata drug na drugega tako, kot je pojav grškega kiparstva tesno povezan z vzponom demokracije v tistem času. (Peter Weibel)

… there is a highly sophisticated relationship between art and politics which can be expressed as the speculum artium, or the mirror of art. Hence we can justifiably posit that the development of participatory practices in the arts has its counterpart in the advancement of a participatory democracy and that these processes have a mutual effect on each other, just as the emergence of Greek sculpture was closely linked to the emergence of Greek democracy at that time. (Peter Weibel)

Akademija za likovne umetnosti iz Prage/Akademie výtvarných umění v Praze/The Academy Of Fine Arts Prague, Czech Republic

http://www.avu.cz/

Markus Huemer, profesor/professor

carcere (01)

instalacija/installation, 2002

carcere (02)

instalacija/installation, 2005

*** *** ***

Stepan Klenik

PW - Photoluminescence Wisdom

instalacija/installation, 2008

PW - Photoluminescence Board

instalacija/installation, 2008

Michal Pustejovsky

Tone_sculpture

instalacija/installation, 2008

Fragments

instalacija/installation, 2008

Binary_self-portrait.png

instalacija/installation, 2008

Jaroslav Hrdlicka

Avatar

video, PAL (720x480), brez zvoka/no sound, 5'40", 2008

Univerza za uporabne umetnosti Dunaj/Universität für Angewandte Kunst Wien/University of Applied Arts Vienna, Austria

http://www.dieangewandte.at/

Izbor del/Selection of works: Prof Peter Weibel

Ruth Schnell, professor/professor

Vzorci Zaznave II/Patterns of Perception II

Mediapan/MDF plate, epoxy smola/resin, 32 LED diod/bar of light with 32 white LED`s, Paltine, EPROM s 100 besedami/with 100 words, transformator/transformer, 2004/2005
www.ruthschnell.org
www.galeriegritainsam.at

*** *** ***

Christoph Höschele

Blainville-Crevon - Neuilly-sur-Seine

Interaktivna videoinstalacija/interactive video installation, 2007
www.niemandsland.net/hoec

Peter Tilg

Zebra je čredna žival/The Zebra is a Gregarious Animal

participtivna instalacija/participative installation, 2006

Daniel Kauer

razostreno/out of focus

animirani film – neskončna zanka/animated film – loop, 2007

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani/Academy of Fine Art and Design, University of Ljubljana, Slovenia

http://www.alu.uni-lj.si/

Srečo Dragan, professor/professor

Metamorfoza Lingvistika/Metamorphosis of Language

intermedijska spletna instalacija/intermedia net installation, 2007
Programiranje/Coding: Damjan Kužnar, Matic Standeker, Leon Oven, Benjamin Ambrož, Branko Pinter, Blaž Marn
Zahvala/Thanks to: dr. Matjaž Jogan, dr. Borut Batagelj Laboratorij za računalniški vid, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL/Computer Vision Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
http://black.fri.uni-lj.si/2007/mol/

*** *** ***

Mirjana Batinić

Dom/Home

video, 11'10'', 2008
http://batinic.atrtuska.com

Prostor doma/A Place of Home

interaktivna zvočna instalacija/interactive audio installation, 2008
Programiranje/Coding: Ivan Fućak, Jernej Modic, Damjan Pipan, Marko Račeta

Marko Glavač

Relevé

interaktivni happening/interactive happening, 2008
Programiranje/Coding: Klavdija Krivec, Simon Gotlib, Anže Jamnik

Iztok Holc

TH – strategije/TH - strategies

interaktivna instalacija/interactive installation, 2008
Programiranje/Coding: Miha Vydra-Stančič

*** *** ***

Speculum Artium 08

22. – 24. 5. 2008, Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5, Ljubljana, Slovenija
Organizacija/Organizer: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL/Academy of Fine Art and Design, University of Ljubljana, Slovenia
Ob podpori/With kind support of: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije/Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Mestna občina Ljubljana/Municipality of Ljubljana, Akademija za likovne umetnosti iz Prage/The Academy Of Fine Arts Prague, Czech Republic, Univerza za uporabne umetnosti Dunaj/University of Applied Arts Vienna, Austria, Mestna galerija Ljubljana/City Art Museum Ljubljana, Inea Toshiba
Zahvala/Thanks to: Peter Weibel, Veronika Schnell, Jiří Ševčík, Anetta Mona Chisa, Franc Solina, Borut Batagelj, Majaž Jogan
Koordinatorja projekta/Project coordinators: Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič

***

V duhu vrednot demokracije in slovenskega predsedovanja Evropi v prvi polovici letošnjega leta Akademija za likovno umetnost in oblikovanje predstavlja razstavo medkulturnega dialoga med tremi evropskimi akademijami.
Na njej se predstavljajo z deli študenti in njihov profesor Markus Huemer z Akademije za likovne umetnosti iz Prage, umetniška dela študentov skupaj z profesorico Ruth Schnell z Univerze za uporabne umetnosti na Dunaju, skupaj z deli podiplomskih študentov ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, nastalih v povezavi s Fakulteto za računalništvo in informatiko, ter deli njihovega profesorja Sreča Dragana.
V izboru so študenti, ki smo jih profesorji izbrali kot izjemno nadarjene in pronicljive ustvarjalce, kateri s svojimi deli odpirajo vsa relevantna vprašanja današnje umetnosti. Gre za interdisciplinarni projektni modul mreženja različnih pedagoško-raziskovalno-umetniških konceptov in povezav z izkušnjami, ki so jih razvile posamezne akademije, in tudi toleranco do robnih alternativnih praks v svojih okoljih.
V duhu postmedijskega stanja, ki ga mlade šolajoče se generacije živijo, so to umetniške vizije, ki imajo status integrirane umetnosti, saj združuje izkušnjo slikarstva, kiparstva, grafike, videa in interaktivne instalacije, s poudarkom na nenehnem eksperimentiranju, ki danes še edino dopušča ustvarjalno svobodo.
Naslov Speculum Artium se nanaša na izjavo Petra Weibla, »da ima razvoj praks participacije v umetnosti preslikavo v razvoju participacije v demokraciji in da ta procesa vplivata drug na drugega tako, kot je pojav grškega kiparstva tesno povezan z vzponom demokracije v tistem času. Od takrat je umetnost nepogrešljiv pogoj za delovanje demokracije.«
Upamo, da bo predstavitev v obliki razstave v realnem prostoru Mestne galerije v Ljubljani, v času od 22. do 24. maja 2008, ter v virtualnem prostoru interneta kot oblike direktnega prenosa dogajanja v delavnici ustvarjanja lastnega TV kanala treh likovnih akademij in Fakultete za računalništvo in informatiko iz Ljubljane, v povezavi z Grand Medio iz Beljaka iz Avstrije, uspešen in odmeven prispevek, tako za akademsko sfero kot za »med-kulturni dialog« umetnosti Evrope. (Prof Srečo Dragan, ALUO Ljubljana)

In the spirit of democratic values and of the Slovenian presidency of the European Union in the first half of 2008 the Academy of Fine Art and Design from Ljubljana presents an exhibition of the intercultural dialogue between three European art academies.
Professor Markus Huemer and his students from the Academy of Fine Arts from Prague present their artworks alongside the works by the students and by Prof Ruth Schnell from the University of Applied Arts Vienna and the projects by postgraduate students of the Ljubljana Academy of Fine Art and Design, produced in collaboration with the Faculty of Computer and Information Science UL, and the works by their professor Srečo Dragan.
The selection includes the students chosen by the professors as the most sensitive ones that in their works touch upon all the pertinent issues of our time. It is a networking module on the level of the interdisciplinary project connecting multiple pedagogic-research-artistic concepts and links with the experiences of different academic institutions and, in addition to that, also the tolerance towards the alternative social practices in their home environments.
In the spirit of the postmedia condition being the living environment of today’s student generations we stand before artistic visions with the status of integrated art, which combines the know-how of painting, sculpture, graphics, video and interactive installation with the constant emphasis on experimentation that is the only place left today for the artistic freedom.
The title Speculum Artium refers to Peter Weibel’s statement “that the development of participatory practices in the arts has its counterpart in the advancement of a participatory democracy and that these processes have a mutual effect on each other, just as the emergence of Greek sculpture was closely linked to the emergence of Greek democracy at that time. Since then, art has been an indispensable condition for a functioning democracy.”
We hope that the real space exhibition in the City Art Museum Ljubljana, 22 – 24 May 2008, and in the virtual space of the internet in the form of an immediate broadcast of the events in a workshop of creating a new TV channel of the three academies and the Faculty of Computer and Information Science from Ljubljana, in association with Grand Media from Villach, Austria, a successful contribution with wide repercussions for the academic sphere as well as for the “inter-cultural dialogue” of the European art. (Prof Srečo Dragan, Academy of Fine Art and Design Ljubljana)