Mirjana Batinić:

Protokoli, komunikacije in razširjeni kanali sporočanja (Prostor doma)

2008

interaktivna zvočna instalacija

avtor: Mirjana Batinić / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
programerji: Ivan Fućak, Jernej Modic, Damjan Pipan, Marko Račeta / Fakulteta za računalništvo in informatiko


O P I S

Gre za interaktivno audio instalacijo, za katero je potrebno več zvočnikov na stropu. Dokler se obiskovalec ne začne gibati po prostoru, v galeriji vlada popolna tišina. Zvok se aktivira, ko obiskovalec / uporabnik vstopi v cono delovanja. Vsak zvočnik zastopa en del mojega stanovanja in oponaša različne zvoke, ki se nanašajo na določen del stanovanja.

Galerijski prostor mora biti popolno zatemnjen. V temi ni vizualnih informacij, znakov ali simbolov, ki sprožajo asocijacije. Posameznik je v temi "neviden" toliko kot svoboden, da lahko raziskuje delo. Delo je osvobojeno vsega kar oddaljuje umetnost od nje same, na prvem mestu od družbenega konteksta (ni važno, kako se obiskovalec obnaša, s kom je prišel, kako je oblečen itd.).

K A N A L I P R E N O S A S P O R O Č I L A

Glas vodi obiskovalca skozi prostor galerije, ki opisuje prostore mojega doma. Po spominu opisuje prostor in situacije ter jih vmešča v realni prostor. Začenja se z natančnim opisivanjem stanovanja, ter se postopno spremeni v opisovanje mojega notranjege stanja, ki je pogojeno s selitvijo iz Splita v Ljubljano.

Delo se ukvarja z vprašanji identitete, ne/pripadnosti novim krajem in nostalgije za domom, zato se je, spričo svoje nematerialnosti in neoprijemljivosti, zvok izkazal kot popoln pre-nosilec dejanja.

K O M U N I K A C I J A

Komunikacija se odvija v dveh fazah: z zvočnim kanalom in gibanjem (telesnim kanalom). Zvok ima nalogo ustvariti čutne senzacije, medtem ko je naloga gibanja telesa (na podlagi katerega se spreminja zvok) spodbuditi obiskovalca / uporabnika k raziskovanju in sodelovanju; gibanje po prostoru nudi možnost kreativnosti - kreativnost gibanja obiskovalca je proporcionalna kreativnosti dela.

P R O T O K O L I

Bistvo dela je v odnosu manipulacije in svobode. Vprašanje je, če obiskovalec sploh želi vstopiti in raziskovati popolnoma temen prostor ter v kolikšni meri je takšna situacija zanj neprijetna. Tema v galeriji lahko obiskovalcu sugerira manipulcijo, čeprav delo deluje popolnoma obratno - obiskovalec ima svobodo premikanja in možnost kreiranja samega dela, ki brez njega sploh ne mora obstajati.

Vseeno manipulacija obiskovalca obstaja v njegovi dvojni vlogi: (naključni) obiskovalec galerije je tudi uporabnik dela. Dodatna manipulacija se lahko zgodi s svojevrstnim odzivanjem obiskovalca, če se v galeriji zadrži točno toliko časa, kot ga delo zahteva.

P O V Z E T E K

Vloga umetnika je delno modificirana - je v vlogi iniciatorja in mediatorja komunikacijske igre.


Protocols, communications and expanded media

(A place of home)

Interactive audio installation

Author: Mirjana Batinić / Academy of Fine Arts and Design

Programmers: Ivan Fućak, Jernej Modic, Damjan Pipan, Marko Račeta /

Faculty of Computer and Information Science

D E S C R I P T I O N

Interactive audio installation composed by several loud speakers placed at the top of the gallery.

The sound / work is activated when the visitor / user stands inside the active zone (by walking thru the gallery). Each loudspeaker represents certain part of my apartment and transmits sounds that refer to that part of an apartment.

Gallery must be in total darkness. In the darkness there is no visual information - signs or symbols for associations; a visitor in darkness is “invisible” and free to explore the work. The work is freed from all the things that estrange art from itself, especially of social contexts (it doesn’t matter how the visitor behaves, with who he came, how he has dressed, etc.).

C H A N N E L S O F T R A N S F E R

The voice is leading visitor thru the gallery describing the place of my home. By memory it describes place and situation and places them in real place.

It starts with literal description of my apartment, and gradually it starts to describe my inner state caused by moving from Split to Ljubljana.

This work is dealing with identity, not/belonging and nostalgia for home, so voice was a perfect carrier of the work; because of its non materiality (voice fades into nothing).

C O M M U N I C A T I O N

Communication is taking place in two phases: by sound and motion. Sound is creating sensitive sensations and motion is stimulating visitors to explore the work and participate in it; creativity of visitor’s moving is proportional to creativity of the work.

P R O T O C O L S

Trick is in a relation between manipulation and freedom.

The question is does visitor wants to enter into dark place and explore it and is this situation unpleasant for him. The darkness in gallery can suggest that the visitor is being manipulated by the artist, though it’s quite opposite-the visitor has a freedom to behave as he wants and a possibility to explore the work on the way he wants, also work cannot start without the visitor.

However, manipulation with visitor is in his double role: he is a visitor and necessary user at the same time.

R E S U M E

Role of an artist is partly modificated; he is an initiator and mediator of communicative act.

Protokoli, komunikacije i rašireni kanali prijenosa poruke

(Prostor doma)

Interaktivna audio instalacija

autor: Mirjana Batinić / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

programeri: Ivan Fućak, Jernej Modic, Damjan Pipan, Marko Račeta

/ Fakulteta za računalništvo in informatiko

O P I S

Rad čini nekoliko zvučnika postavljenih na stropu. Dok se posjetitelj / korisnik ne počne kretati unutar galerije vlada potpuna tišina. Zvuk se aktivira na način da korisnik uđe u zonu djelovanja. Svaki zvučnik predstavlja određen dio mog stana, te emitira zvukove koji se odnose upravo na taj dio stana.

Galerijski prostor treba biti potpuno mračan. U mraku nema vizualnih informacija-znakova ili simbola za asocijacije; pojedinac je u mraku "nevidljiv" te kao takav slobodan da istražuje rad. Rad je oslobođen svega što udaljava umjetnost od nje same, u prvom redu društvenog konteksta (nije važno kako se posjetitelj ponaša, s kim je došao, kako je odjeven i sl.).

K A N A L I P R I J E N O S A P O R U K E

Glas vodi posjetitelja kroz prostor galerije opisujući prostor mog doma.

Po sjećanju opisuje/izmišlja prostor i situaciju i smješta ih u realni prostor.

Započinje doslovnim opisivanjem stana, te postupno prelazi u opisivanje mog unutrašnjeg stanja izazvanog preseljenjem iz Splita u Ljubljanu.

Rad se bavi pitanjem identiteta, ne/pripadanja i nostalgije za domom, te se glas pokazao kao savršen pre/nositelj radnje zbog svoje nematerijalnosti i neuhvatljivosti.

K O M U N I K A C I J A

Komunikacija se odvija u dvije faze: zvučnim kanalom i pokretom (tjelesnim kanalom). Zvuk ima zadatak da stvori jake čulne senzacije, dok je zadatak pokreta tijela (kojim se pokreće zvuk) da potakne posjetitelja-korisnika na istraživanje i sudjelovanje; kretanjem po prostoriji otvara se mogućnost kreativnosti-kreativnost kretanja posjetitelja proporcionalna je kreativnosti rada.

P R O T O K O L I

Trik u radu je u odnosu manipulacije i slobode.

Pitanje je da li posjetitelj želi ući i istražiti potpuno mračan prostor i u kojoj je mjeri ovakva situacija neugodna. Mrak u galeriji može sugestirati da se posjetitelj nalazi u ulozi manipuliranog, iako se radi o upravo suprotnom-posjetitelj ima slobodu ponašanja i mogućnost kreiranja rada koji bez njega ne može ni biti pokrenut.

Ipak manipulacija posjetiteljem je u njegovoj udvostručenoj ulozi: (slučajnog) posjetitelja galerije i nužnog korisnika rada. Manipulacija se može dodatno naglasiti svojevrsnim obavezivanjem posjetitelja da će se u galeriji zadržati određeno vrijeme.

R E Z I M E

Uloga umjetnika donekle je modificirana, on je u ulozi inicijatora i medijatora komunikacijskog čina.

CURRICULUM VITAE

M I R J A N A B A T I N I Ć

SLO

Mirjana Batinić je rojena 1977. v Splitu, Hrvaška. Študira na podiplomskem študiju Videa in novih medijev, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 1996 je končala Srednju šolu za likovnu umetnost v Splitu, Hrvaška. Leta 2003 je diplomirala na Umetniškoj akademiji Univerze v Splitu, Hrvaška. Leta 2004 je končala Šolu web dizajna, Pro-Anima, Zagreb, Hrvaška. Ukvarja se z videom in novimi mediji, zvokom, risbo, fotografijo, pisanjem, web in grafičnim oblikovanjem. Aktivno sodeluje na več skupinskih in samostojnih razstavah, video projekcijah ter festivalih. Dvakrat je zastopala Hrvaško na Bienalu mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja: 2005.-Neapelj (visual art), 2008.-Puglia (design). Sodelovala je na več delavnicah: 2007. Art for social transformation, Cittadellarte, fondazione Pistoletto, Biella, Italija in Biennale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja; ter Bombart / Mediterranean Art Meeting, Abruzzo, Italija. Njeno delo “Peace, 2006” je v stalnem zbirki Casoria International Contemporary Art Museum v Neaplju. Deluje kot samostojni kulturni delavec in grafični oblikovalec v studiu Atrtuska.Grupa. Za delo je prejela že več nagrad in priznanj.

HRV

Mirjana Batinić je rođena 1977. godine u Splitu. Studira na poslijediplomskom studiju videa i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Diplomirala je 2003. na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Bavi se videom, novim medijima, zvukom, crtežom, fotografijom, web i grafičkim dizajnom. Izlagala je na više od pedeset izložbi i festivala video i elektroničke umjetnosti u zemlji i inozemstvu. Dva puta je predstavljala Hrvatsku na Biennalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana: 2005. u Napulju i 2008. u Pugliji. U lipnju 2007. je sudjelovala na workshopu Art for social transformation u organizaciji Cittadellarte, fondazione Pistoletto, Biella, Italija i Biennala mladih umjetnika Evrope i Mediterana. U rujnu 2006. je sudjelovala na workshopu Bombart / Mediterranean Art Meeting u Abruzzu, Italija. Njezin rad “Peace, 2006” dio je stalnog postava Casoria International Contemporary Art Museum iz Napulja. Objavljuje kompjutersku grafiku u magazinima za umjetnost i dizajn, te poeziju i prozu. Za radove na području vizualne umjetnosti, proze, te web dizajna osvojila je nekoliko nagrada i priznanja.

kontakt

e-mail: mbatinic@net.hr

url: www.atrtuska.com

SOLO EXHIBITIONS:

2008.

Gallery Karas, Visual Artists Association, Zagreb, Croatia

2007.

Salon Galić, Visual Artists Association, Split, Croatia

Gallery Mochvara, Zagreb, Croatia

2005.

klub Orlando, Dubrovnik, Croatia

Gallery Camera Obscura, Rijeka, Croatia

2004.

Gallery Zlati ajngel, Varaždin, Croatia

GROUP EXHIBITIONS AND VIDEO FESTIVALS / selection:

2008.

XIII Biennal of young artist of Europe and the Mediterranean BJCEM, Puglia, Italy

Rdeče zore, KUD MREŽA, Ljubljana, Slovenia

2007.

“5. festival prvih“( 5th Festival of the first), Gallery VN, Zagreb, Croatia

“Documents”, Gallery MMC Luka, Visual Artists Association, Pula, Croatia

MACRO - Museum Arte Contemporaneo Rosario, Argentina

Gallery VN, Zagreb, Croatia

2006.

Bombart / Mediterranean Art Meeting, Biblioteca comunale, Bomba, Abruzzo, Italy

VIVISECTfest, Human Rights Festival, Novi Sad, Serbia

Bele noći (White nights), Croatian selection from XII Biennal, Skoplje, Macedonia (FYROM)

://selfportrait-a show for Bethlehem, Al Kahf Art Gallery, Bethlehem International Center, Palestine

RRF 2006.newmediafest, Cologne, Germany

Casoria Museum of Contemporary Art Naples, Italy

Officyna Art Space / PI 5 Intermedia Festival, Szczecin, Poland

Museum of Swinoujcie, Poland

MAC - Museo Arte Contemporaneo Santa Fe, Argentina

One Image Portrait / THE PORTRAIT IN PRESENT TIMES, Fortezza di Girifalco, Cortona, Italy

"Serial Cases_1 Acquaintance", Gallery Miroslav Kraljević, Zagreb, Croatia

Alternative Film / Video – review (genre: animation), Belgrade, Serbia and Montenegro

2005.

XII Biennal of young artist of Europe and the Mediterranean BJCEM, Naples, Italy

Visual arts, Croatian selection from XII Biennal, Museum of Modern and Contemporary Arts,

Rijeka, Croatia

Short electronic form KEF 5, Belgrade, Serbia and Montenegro

Film front, dedicated to Danil Harms, Kino Klub Novi Sad, Serbia and Montenegro

Alternative Film / Video, new film and video festival, Belgrade, Serbia and Montenegro

"EXIT" Institute for contemporary art, Peć, Kosovo

"Periferic" biennale of contemporary art, Iasi, Romania

Festival "ctrl_alt_del", Istambul, Turkey

Academy of art and design, Usti na Labi, Czeck republic

Digital Art Lab, Holon, Israel

"Serial Cases_1" The Red House Center for culture and Debate 15, Ljuben Karavelov st.,

Sofia, Bulgaria

ZagrebFilmFestival / Festival of the first, SC Gallery, Zagreb, Croatia

Mapping the rightwinged extremism, Novi Sad, Serbia and Montenegro

2004.

Alternative Film / Video, new film and video festival, Belgrade, Serbia and Montenegro

Short electronic form KEF 5, Belgrade, Serbia and Montenegro

“60 seconds of Croatian film, Zagreb, Croatia

Short film festival, Mostar, Bosnia and Herzegovina

"Absolutely Baroque", Visual Artists Association, Varaždin, Croatia

"ArtiST Now, an underground garden", Visual Artists Association, Split, Croatia

2003. "Cultural heritage", Split, Croatia

1997. School of Fine Arts, presentations in Gallery SC Zagreb, MMC Luka Pula and Multimedial Cultural Center, Split; Croatia