integrirana umetnost mešane realnosti / Integrated Art of Mix Reality -- TRBOVLJE – LJUBLJANA

S P E C U L U M A R T I U M 09

Organizatorji / Organized by: Delavski dom Trbovlje, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti

12.-15.05.2009

festival

http://www.dd-trbovlje.si/2009/05/speculum-artium-09-integrirana-umetnost-mesane-realnosti/

http://www.aluo.uni-lj.si/

http://black.fri.uni-lj.si/mfru/speculumartium09/speculumartium09_poster_reduced.pdf

http://www.cyber.t.u-tokyo.ac.jp/

http://black.fri.uni-lj.si/2009/index.php?option=com_artnetlab&EventID=33

http://rhizome.org/announce/view/53249

http://www.rtvslo.si/play/kultura-ob-22h/ava2.34447950/
Kultura Speculum Artium 12.5.09

http://www.rtvslo.si/play/osmi-dan/ava2.35143633/
21.5. Osmi dan

This is a list of other media responses:

http://www.rtvslo.si/play/kultura-ob-22h/ava2.34447950/

http://www.indirekt.si/scena/glasba/laibachi_na_speculum_artium_09/131072

http://www.ufg.ac.at/News.2098+M56e92f1c31f.0.html

http://zasavje.org/news/2009/05/foto-utrinki-iz-otvoritve-festivala-speculum-artium-09/

http://www.mestna-galerija.si/english/razstava.asp?st=417

http://www.youtube.com/watch?v=goh2MB1Umeo

http://www.delo.si/tiskano/html

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042265807

http://www.vest.si/2009/05/13/speculum-artium-09/

http://www.napovednik.com/dogodek105170_wanda_nova_deviator_the_paradox_of_dont_concerto

http://www.citykis.net/6461/speculum-artium-09-w-laibach-delavski-dom-trbovlje/

***

Letošnja izdaja festivala intermedijske umetnosti Speculum Artium 09 nadaljuje z medkulturnim dialogom, tokrat med dvema evropskima akademijama in eno iz Azije, obenem pa postavlja izbrana študentska dela ob bok selekciji treh tujih že uveljavljenih novomedijskih avtorjev, ki jih je izbral umetnik, teoretik in profesor Peter Weibel iz ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe). 

Poleg treh študentov Univerze iz Tokia, se predstavljajo trije študenti z Univerze za umetnost in oblikovanje iz Linza (po izboru prof. Christe Sommerer) ter trije študenti Videa in novih medijev z ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (izbor je pripravil prof. Srečo Dragan). 

Izbrana študentska dela so kontekstualna, interaktivna, konceptualna in performativna. Predstavljajo subverzivni vmesnik med umetnostjo, tehnologijo in družbo. Razstavljena so, ne samo zato, da omogočijo kritično refleksijo, ampak  tudi zato, da obiskovalce učijo skozi nove postopke - tehnične izkušnje.

Poudarek letošnjega festivala je na prepoznavanju specifičnih izobraževalnih modulov, ki jih razvija vsaka od predstavljenih akademij ter na odkrivanju novih produkcijskih strategij, osnovanih na povezovalnih različnostih. V tem kontekstu je zgodovinsko ozadje japonske družbe, v kateri je tradicionalna kultura kot pomemben del njihove sodobne umetnosti in tehnologije prisotna tudi danes, izjemnega pomena za zahodno digitalno družbo kot družbo izključevanja. Zanimivo je tudi ugotoviti, kaj razvijanje in vpeljevanje mobilnih in umetniških medsebojnih projektov v javni prostor pomeni študentom akademije iz Linza, kjer jim vsakoletni festival Ars Electronica predstavlja njihov naravni prostor socializacije.

V tem trikotniku različnosti naše izkušnje povezovanja oddelka za Video in nove medije na ALUO s Fakulteto za računalništvo in informatiko skozi projektno sodelovanje predstavljajo način povezovanja umetniškega koncepta in znanstvene misli. Gre za unikaten in uspešen način prepletanja sociologije in znanstvenih sfer, ob katerem pa je pomembno tudi nenehno iskanje primernih prostorov za predstavitev teh poskusnih postavitev. Predstavitve niso izpeljane le na festivalih, ampak tudi v raziskovalnih laboratorijih, vee-jay klubih, univerzitetnih predavalnicah, na spletu ter tudi s pomočjo mobilne komunikacije javnih operaterjev. V nenehnem iskanju primernih krajev predstavitve in najprimernejših partnerjev za pomoč pri dosegi zastavljenih ciljev smo za letošnjo izvedbo festivala izbrali Delavski dom Trbovlje ter Mestno galerijo Ljubljana.

TRBOVLJE - NOVO MEDIJSKO MESTO, je slogan tega mesta, ki ravno v novomedijski umetnosti vidi odločujoč način svojega spreminjanja in vpisovanja na svetovni zemljevid aktivnih točk dogajanja. Gre za mesto, iz katerega je izšla glasbena skupina Laibach in v katerem je svojo pot z baletno skupino EN KNAP začel Iztok Kovač. 

Razširjen program festivala SPECULUM ARTIUM vključuje tudi naslednje sekcije: »Video Match 09«, izbrana video dela študentov akademije La Esmeralda iz Mexico City po izboru prof. Neli Ružić ter video izdelke študentov ALUO po izboru doc. Dušana Bučarja, sekcijo »Razpiranje prostora« umetniško programiranih spletnih projektov feministične umetnosti, ki jih je izbrala Evelin Stermitz iz Avstrije, delavnico »Video cona Trbovlje«, ki bo vzpostavila  povezavo med umetnikom, izvajalcem ter občinstvom skozi vstop spletnih kamer v zasebne domove, koncert skupine Laibach ter razpravo o sodobnih standardih univerzitetnega študija medijev.
(prof. Srečo Dragan)

Program festivala:

- News Knitter (Ebru Kurbak, Mahir M. Yavuz)
- PipeSound (Thomas Wagner, Lukas Rettenbacher)
- Headbang Hero (Tiago Martins, Ricardo Nascimento, Andreas Zingerle)

- Digital Spray (Dominik Mahnič)
- Katero igro igraš (Sonja Vuk)
- Verwandlung (Dorian Španzel)

- Wie der tote Hase dem toten Beuys den Menschen erklärt (Dorcas Müller),
- tv-walk (Herwig Steiner),
- mirror_SPACE (Brigitta Zics),

Organizatorji festivala: Delavski dom Trbovlje, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL, ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti.

***

Torek / Tuesday, 12.05.2009, Delavski dom Trbovlje, Trg svobode 11A, Trbovlje, Slovenija

20.00 Odprtje / Opening


Četrtek / Tursday, 14.05.2009, Mestna galerija 2, Cankarjevo nabrežje 11/I, Ljubljana, Slovenija

11.00 Predstavitve / Presentations (Mestna Galerija 2)
13.30 Julia Reodica, predstavitev / presentations (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje / Academy of Fine Art and Design, Erjavčeva 23, Ljubljana)
16.00 Okrogla miza / Round Table “Izumljeni izvedbeni moduli interdisciplinarnih univerzitetnih medijskih študijev” (V slovenščini. / In Slovene.)


Petek / Friday, 15.05.2009, Delavski dom Trbovlje

20.00 Koncert / Concert: LAIBACH

ENGLISH -

(Festival Concept)

This year's edition of the festival of inter-media art SPECULUM ARTIUM 09 is a continuation of a cultural dialogue between two European academies and one from Asia. It places the chosen works of students right beside a selection of works of three recognised new-media artists chosen by the artist, theoretician and professor Peter Weibl from ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe).

Three student works have been chosen from the University of Tokyo, Graduate School of Information Science and Technology. Similarly, the selection was made by professor Christa Sommerer and assistant Michaela Ortner at the University of Art and Design in Linz and three student works have been chosen by professor Srečo Dragan at the Chair of Video and New Media studies at the Ljubljana Academy of Fine Arts and Design.

The students' works are contextual, interactive, conceptual and performative. They function as a subversive intermediary between art, technology and society. They are shown not only to enable a critical reflexion, but also to guide the visitor in the process of gaining new techno experiences.

The focus is on recognizing specific training techniques (modules) developed by the three academies and on the discovery of new strategies on the basis of connecting differences.
In this context the historical background of the Japanese society in which the traditional culture is still present, to this day, as an important part of their contemporary art and technology, has an exceptional meaning for the western digital society as a society inclined to exclude. On the other hand, it is interesting to observe what the development and placement of mobile and performative interactive projects in a public place mean to the students of Linz academy, where the yearly festival Ars Electronica is their natural social environment.

In this triangle of differences, we contribute the experience of connecting the chair of Video and New Media at the Ljubljana art academy to the Faculty of Computer and Information Sciences with common projects as a form of connecting an art concept to a scientific idea. It is a unique and successful netting of sociology and scientific sphere. At the same time we are constantly looking for places in which these experimental settings are shown. Not only are they shown in festivals, but also in research laboratories, vee-jay clubs, university classes, on the internet and through mobile technology companies. In a perpetual motion of finding the right spot and the most suitable partners to help us achieve our goals we have chosen this year the Delavski dom Trbovlje and the City Art Museum in Ljubljana.

TRBOVLJE - THE NEW MEDIA SETTING is the slogan of this town that counts on the chance to be able to write its name on the world map of active new media art happenings. This is the town that launched the group LAIBACH and Iztok Kovač with his ballet group EN KNAP.

The extended parallel program SPECULUM ARTIUM includes also: “Video Match 09” – a selection of student video works from the La Esmeralda academy from Mexico City curated by Neli Ružić and video works from ALUO Ljubljana chosen by assistant professor Dušan Bučar, “BREAKING THE SPACE” – a selection of Cyberfeminist Activist Net Art curated by Evelin Stermitz from Austria, an opening musical spectacle by Laibach, a workshop “Video Zone Trbovlje” that will enable the spectator to enter in private houses through a techno-performance as a link between the artist–performer and the public and a theoretical debate about current modules of university media studies.

New Media Chair Principal, Academy of Fine Art and Design UL
prof. Srečo Dragan