Evelin Stermitz, kustos/curator

Breaking the Space -- Cyberfeminist Activist Net Art / Lomljenje prostora - Kiberfeministična aktivistična spletna umetnost

Speculum Artium 09

12.-15.05.2009

spletna razstava/online exhibition

http://black.fri.uni-lj.si/BREAKING_THE_SPACE/default.htm

http://black.fri.uni-lj.si/2009/index.php?option=com_artnetlab&EventID=32

Novi mediji ponujajo nove priložnosti in možnosti, pri tem pa ohranjajo določene omejitve in vzorce iz preteklosti. Ženske iz skoraj celega sveta sodelujejo pri diskusijah, teorijah, oblikovanju umetniških del in ustanavljanju feminističnih spletnih strani, kot so FACES, osnovane na spolu, tehnologiji in umetnosti, ali pa OBN (Old Boys Network), kot novi kolektivi. Ta združenja omogočajo uporabo novih medijev s strani žensk. Delo na področju novih medijev, feminizma in umetnosti je način kako spodkopati javno ekonomsko tradicijo in ponuditi nova stališča in pričakovanja. Izraz medijski aktivist se pojavi kot priložnost za spremembo moške tehnokratske družbe, kjer se prepletajo znanje, denar in moč in s tem krepijo moški interesi in pogledi.

BREAKING THE SPACE

Cyberfeminist Activist Net Art

Curated by Evelin Stermitz

Bindigirl / Deklica Bindi

Prema Murthy

www.thing.net/~bindigrl

chronaMora

Deb King

www.chronamora.com

Cult of the New Eve / Kult nove Eve

Critical Art Ensemble, Paul Vanouse, Faith Wilding

www.critical-art.net/biotech/cone


Dollspace / Prostor lutk

Francesca da Rimini

Sound by Michael Grimm

www.dollyoko.thing.net

D/t\P D/t\P disturb.the.peace [angry women] / [jezne ženske]

Jess Loseby et al.

www.d-t-p.tv

ebaybies / e-otročički

Nanette Wylde

www.preneo.org/nwylde/ebaybies

Female Extension / Razširjenost žensk

Cornelia Sollfrank

www.artwarez.org/femext/

www.obn.org/generator

Flesh Machine / Maseni Stroj

Critical Art Ensemble

www.critical-art.net/biotech/biocom

[GashGirl] [Puppet Mistress] [doll yoko] [Liquid_Nation] / [Gospodarica lutk]

Francesca da Rimini

http://gashgirl.sysx.org

Hommage à Olympe de Gouges / Posvečeno Olympe de Gouges

Isabel Saij

www.saij-netart2.net/processing-html/processing.html

Mythic Hybrid / Mitski Hibrid

Prema Murthy

www.turbulence.org/Works/mythichybrid

Parthenia

A Global Monument / Globalni spomenik

Domestic Violence Victims / Žrtve družinskega nasilja

Margot Jovejoy

www.parthenia.com

Pieces of Herself / Delčki nje same

Juliet Davis

www.julietdavis.com/studio/piecesofherself

Resurrection Karaoke for the Humiliated or "Test to predict potential aggressive behavior" / ˝Karaoke vstajenja za ponižanje˝ ali ˝Testiranje za napoved možnega nasilnega obnašanja˝

Annie Abrahams

www.bram.org/karaoke/karaoke.htm

Smart Mom / Pametna mati

SubRosa, Faith Wilding and Hyla Willis

www.smartmom.cyberfeminism.net

Society for Reproductive Anachronisms / Društvo za reproduktivne anahromizme

Critical Art Ensemble, Faith Wilding

www.critical-art.net/biotech/sra

The Qi Project / Projekt Ki

Nanette Wylde

www.qiproject.net

venusConstruct / konstrukt Venera

Deb King

www.venusconstruct.com

***

New Media offers new possibilities and chances, but also comprehends old restrictions and patterns. Women collaborate virtually worldwide on debates, theories, art works and building cyberfeminist groups such as FACES mailing list, based on gender, technology and art, or OBN (Old Boys Network) as new collectives. These alliances offer possibilities to use New Media with female agendas. Works in the field of New Media, feminism and art is a way to subvert the public economic tradition and offer new views and perspectives. The term media activist occurs as an opportunity to undergo a shift from the male technocratic society, where knowledge, money and power go in one hand to strengthen male interests and visions.