ArtNetLab

Atlas - Solkan 2013

Galerija Dimenzija napredka, Solkan, opening / otvoritev 14. 10. 2013, till / do 14. 11. 20123

exhibition / razstava

https://www.layar.com/layers/atlas

Artist's Kitchen (Dominik Mahnič) - You Tube

Katalog / Catalogue / Catalogo

Plakat / Poster

Vabilo / Invitation / Invito

PRESS - Klavdija Figelj: Lepota in gnus prežvečenega uma. Primorske novice, 17. 10. 2013, str./p. 10.

Narvika Bovcon, Marco Buziol, Jure Fingušt Prebil, Eva Lucija Kozak, Gorazd Krnc, Dominik Mahnič, Vanja Mervič, Aleš Vaupotič, Tilen Žbona. Curators: Aljoša Abrahamsberg, Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič.

Production: ArtNetLab, SC Zagreb. Supported by: The Ministry of Education, Science, Culture and Sport, Republic of Slovenia.

Maja Murnik: Umetniški arhivi družbenih tem

English italiano

V knjigi Jezik novih medijev Lev Manovich piše o podatkovni zbirki, značilni kulturni obliki računalniške dobe. Podatkovna zbirka ali arhiv nima začetka ali zaključka, niti razvoja ali zaokroženosti; zakoni klasične pripovedi, ki določajo linearen način branja-potovanja skozi njo, tu ne veljajo. Posamezni deli podatkovne zbirke so dosegljivi v kateremkoli zaporedju, v zaporedju torej, kot si ga izbere bralec-uporabnik sam. Zbirkam je lahko dodano poljubno število delov, saj ima vsak del znotraj nje enak pomen kot katerikoli drugi del. Nikoli ni celovita in zaključena; kot taka implicira tudi zasnovo sveta, posameznika in družbe kot nezaključenega in nehierarhično strukturiranega zbira podatkov različnih vrst (podob, besedil itd.), kar so po koncu velikih zgodb (Lyotard) in vzponu svetovnega spleta ugotavljali različni teoretiki in filozofi. Manovich med primeri podatkovne zbirke navaja tudi virtualni muzej, npr. na CD-ROM-u, ki pogosto posnema tradicionalno izkušnjo obiska muzeja ali umetnostne galerije. Premikanje uporabnika po različnih sobanah muzeja pa pogosto temelji na narativnih postopkih, kar je dejansko že v nasprotju s temeljnimi načeli podatkovne zbirke in njenimi alternativnimi, nehierarhičnimi načini organiziranosti.

Tudi za letošnjo razstavo Atlas v Solkanu, tako kot že za predhodne postavitve, vsak član skupine ArtNetLab prispeva svoj projekt. Tema ni vnaprej določena, Atlas služi kot podatkovna zbirka, kot arhiv, kot umetniška platforma, v kateri razstavljajo in sodelujejo različni avtorji, ki sicer delujejo v istem kontekstu – času, prostoru, v osebnih srečanjih. Tak pristop korespondira z najsodobnejšimi teorijami umetnosti, ki v mrežnih umetniških platformah vidijo sodobno možnost za proizvajanje umetnosti (npr. Olga Goriunova in njen koncept art platforms).

Atlas v smislu arhivske zbirke je v letošnji izvedbi še posebej izrazit v dveh projektih: v razstavni platformi virtualnega muzeja in v platformi v povečani realnosti s pomočjo aplikacije Layar. V prvem projektu, delu Marca Buziola, Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča, virtualna, tridimenzionalna rekonstrukcija stavbe Akademije likovnih umetnosti v Benetkah služi kot umetniška platforma. Zgodovinska rekonstrukcija stavbe, ki je od svojega nastanka v 16. stoletju opravljala različne funkcije, od hiralnice prek romarske cerkve do umetniške akademije, ni sama sebi namen; med njenimi virtualnimi arkadami in ob robovih praznih dechiricovskih dvorišč so razstavljeni videi članov ArtNetLaba. Nekatere med njimi lahko vidimo tudi v realnem prostoru razstavišča solkanske galerije, nekatere smo videli v prejšnjih postavitvah Atlasa, drugi pa so dostopni le v virtualni galeriji, skozi katero s pomočjo gibljivega očesa virtualne kamere mehkobno drsi obiskovalec.

V drugem projektu umetniško platformo predstavlja Layar, sicer komercialna aplikacija za pametne mobilne telefone, ki realni doda še plast povečane resničnosti. Če pametni telefon usmerimo na določene točke, v komercialnem načinu vidimo npr. podatke o restavracijah, trgovinah itd., člani ArtNetLaba pa so v povečano resničnost postavili fotografije in besedila, ki sprevračajo ustaljene vzorce družbenega, skratka, na platformi Layarja so razstavili svoje projekte in s tem opozorili na gverilsko razstavljanje, ki ga omogočajo nove tehnologije.

Družbene teme so tiste, ki jih na celotni razstavi Atlas naslavljajo člani ArtNetLaba. Zavedajo se, da so vpeti v sodobno potrošniško družbo in so njen neločljiv del, vendar se v prvi vrsti ne osredotočajo na njeno kritiziranje. Niso resnobni; bolj kot ostra kritika jih zanimajo smešni, absurdni, problematični momenti potrošniške družbe; komentirajo jo in znotraj nje iščejo svoje lastne taktike preživetja – npr. Dominik Mahnič, ki se v Umetnikovi kuhinji, katere videi posnemajo formo popularnih kuharskih oddaj, ukvarja z načini, kako naj umetnik pripravi preprost in okusen obrok za čim manj denarja in se vseeno prebije do občutka sitosti. Ne vzvišeno ustvarjanje umetnosti in sveta poklicanost umetnika, v ospredju je umetnikovo preživetje v težavnih razmerah današnje družbe.

Eva Lucija Kozak v svojih fotokolažih, v katerih kombinira fotografije, precizno izbrane s svetovnega spleta, komentira značilne, absurdne in protislovne momente vsakdanjega življenja ter načine razmišljanja v današnjem mcdonaldiziranem svetu nakupovalnih središč, vseprisotnega nadzora in dvoumnosti imperativa individualizma ter odprtih možnosti.

Vanja Mervič ubere drugačno pozicijo. Izbere si proizvod sodobne potrošniške družbe, katerega funkcija je nejasna. Žvečilni gumi mu pomeni prispodobo za nekaj, kar smo uporabili in nato brez razmisleka zavrgli. Žvečilni gumi oživlja in predstavlja v čisti lepoti vzvišenega artefakta in hkrati v njegovi prežvečeni gnusnosti in prozaičnosti.

Tudi Tilen Žbona si izbere en produkt potrošniške družbe, ki ga predstavi na slavilen način. Avto mercedes AMG 65, želja in realnost oblastnikov tega sveta, je v videu in na fotografijah prikazan kot večna, zamrznjena lepota; deli materialne dobrine so vsak zase vredni občudovanja, iz njih seva najbolj vzvišena, skorajda sublimna lepota. A hkrati avto ni cel, trofeja družbenega povzpetnika je nejasen kup nagrmadene pločevine in zakovic, iz katerih še vedno sije čudna poetičnost.

Projekta Gorazda Krnca in Jureta Fingušta Prebila raziskujeta medij, prvi video in zvok, drugi tradicionalni kamniti kip. Gorazd Krnc razstavlja tretji del tetralogije Knjiga števil, ki je v prvi vrsti zvočna instalacija. V njej je sedemindvajset različnih števil predstavljenih z zvokom, ki se skriva v slušalkah. Izbrana števila ustrezajo različnim družbenim, kulturnim, zgodovinskim kontekstom, ponazorjenim s kratkimi videi, vzetimi s spleta.

Video Jureta Fingušta Prebila pa reartikulira pogled na kamen kot kiparski medij. Kamniti steber Marka Pogačnika, postavljen na vrtu ZDSLU, služi kot opora za novo skulpturo, tokrat zloženo iz zaobljenih savskih prodnikov. Intervencija na temo kamna, tradicionalnega kiparskega medija, pa je v solkanski galeriji predstavljena na razstavni platformi, ki jo omogočajo nove tehnologije – v virtualnem muzeju.

Maja Murnik: Social themed art archives

In his book The Language of New Media Lev Manovich discussed databases, a characteristic cultural form in the computer age. The database or achieve has no beginning and no end, shows no evolution and has no regular forms; the laws of classic narration, which define the linear reading/travelling through the story, cannot be applied. Individual parts of the database can be accessed in any sequence seemed fit by the reader/user. Random parts can be added to the database, for every part within the database is just as important as any other part. The database never represents a whole and is never complete; as such it implies the scheme of the world, the individual and society as an incomplete and non-hierarchically structured database (images, texts, etc.). This idea was ascertained by various theoreticians and philosophers once the great stories have ended (Lyotard) and the World Wide Web has risen in importance. Manovich considered the virtual museum (e.g. on a CD-ROM), which often mimics the traditional experience of a museum or art gallery visit, to be an example of a database. However, the visitor's moves around the various rooms within the museum are often based on the narrative process, which is in opposition to the basic database principles and its alternative, non-hierarchical organisation.

As in all previous versions, every member of the ArtNetLab contributed a project for the Atlas exhibition in Solkan. The theme was not defined in advance. Atlas serves as a database, an archive, an art platform, upon which various authors who operate within the same context – time, space, impersonal meetings – exhibit and cooperate. This approach corresponds to the most modern art theories, which see opportunities for producing art on network art platforms (e.g. Olga Goriunova with her concept art platforms).

In the sense of an archive two projects stand out in this year's version of Atlas: the exhibition platform of the virtual museum and the augmented reality platform created with the help of the Layar application. In the first project, created by Marco Buziol in collaboration with Narvika Bovcon and Aleš Vaupotič, the virtual, three dimensional reconstruction of the Academy of Fine Arts building in Venice serves as an art platform. The historic reconstruction of the building, which has performed various functions since it was built in the 16th century (a hospice, a pilgrimage church, an art academy), was not created just for the sake of it; the videos of ArtNetLab members are exhibited amongst its virtual arcades and along the edges of the empty courtyards which are reminiscent of the ones found in de Chirico paintings. Some of them can be seen in the actual exhibition space in the Solkan gallery, some have been seen in the previous versions of Atlas, while some can only be seen in the virtual gallery through which the visitors slide gently with the aid of the virtual camera’s moving eye.

The art platform within the second project is represented by Layar, a commercial platform for smart phones, which adds an augmented reality layer to reality. When used for commercial purposes we point the smartphone to a certain spot, and we are given information on restaurants, shops, etc. However, the ArtNetLab members have used the Layer platform to place photographs and texts that pervert the settled patterns of the socially acceptable, i.e. they use the Layer platform to exhibit their projects and draw attention to the guerrilla exhibition possibilities that have emerged with the new technologies.

ArtNetLab members address social themes throughout the entire Atlas exhibition. They are aware that they are an inseparable part of the contemporary consumer society, but they do not focus on criticising it. They are not solemn; they are not interested in sharp criticism, for they prefer to focus on the funny, absurd and problematic moments within the consumer society; they comment upon them and seek their own survival tactics within this society. For instance Dominik Mahnič, who in the Artist's kitchen videos, which mimic the form of popular cooking shows, deals with ways in which an artist can prepare the cheapest possible simple and tasty meal that will give him the pleasant feeling of a full stomach. He does not focus on the importance of creating art or the holy vocation of the artist, but on the artist's survival in the harsh times of today.

In her photo collages, in which she combines photographs, specifically picked from the Internet, Eva Lucija Kozak comments upon various characteristic, absurd and contradictory moments found in everyday life and the thinking processes in today's fast food world of malls, omnipresent control and ambiguity of the imperative of individualism and the open possibilities.

Vanja Mervič opted for a different position. He selected a product that belongs to the contemporary consumer society but has an unclear function. A chewing gum represents a metaphor for something that we have used and then discarded without a second thought. He revived and presented the chewing gum in its pure beauty of the proud artefact and in its chewed disgustingness at the same time.

Tilen Žbona also chose one product belonging to the consumer society, and presented it in a celebrated way. The car Mercedes AMG 65, the desire and reality of the rulers of this planet, is presented as an eternal, frozen beauty on video and photographs; the various parts of this object are to be admired each in their own way, for they radiate the most fulfilled, almost sublime beauty. However, the car is incomplete; the social climber’s trophy is an unclear pile of accumulated metal and rivets, which still manage to emit some sort of a strange poetic feeling.

The projects by Gorazd Krnc and Jure Fingušt Prebil research their mediums; the former works in video and sound, and the latter in traditional stone sculptures. Gorazd Krnc is exhibiting the third part of his tetralogy The Book of Numbers, which is primarily a sound installation. It includes twenty-seven different numbers that are introduced by a sound hidden in the headphones. The chosen numbers correspond to various social, cultural and historic contexts that are illustrated by the short videos taken from the Internet.

The video by Jure Fingušt Prebil rearticulates the understanding of stone as a sculpting medium. Marko Pogačnik’s stone pillar, which stands in ZDSLU's garden, serves as support for a new sculpture created from polished pebbles from the Sava River. This intervention on the theme of the stone, the traditional sculptor's medium, is in the Solkan gallery presented on the exhibition platform enabled by new technologies – the virtual museum.

Maja Murnik: Archivi artistici dei temi sociali

Nel libro Il linguaggio dei nuovi media l’autore Lev Manovich scrive della banca dati ossia della forma culturale tipica dell’era informatica. La banca dati o archivio non ha un inizio né una fine e nemmeno uno sviluppo o una completezza; infatti, qui le leggi del racconto classico caratterizzato da una lettura-viaggio lineare, non si applicano. Le singole parti della banca dati sono raggiungibili in qualsiasi sequenza, quindi nella sequenza prescelta dal lettore-utente stesso. Alla banca dati si puo aggiungere un numero indefinito di parti poiché ognuna all’interno della banca dati ha lo stesso significato della qualsiasi altra. Non e mai uniforme e completa; come tale implica anche uno schema del mondo, dell’individuo e della societa come una banca dati di diverso tipo (immagini, testi, ecc.) non completa e strutturata nel modo non gerarchico. A questa conclusione sono arrivati anche diversi teorici e filosofi quando le grandi storie sono finite (Lyotard) e la rete mondiale e diventata importante. Manovich considera il museo virtuale (p.es. sul CD-ROM) che spesso imita una tradizionale visita del museo o di una galleria d’arte come un esempio della banca dati. Il movimento del visitatore-utente attraverso le diverse stanze del museo spesso si basa sui procedimenti narrativi. Questo effettivamente e in contraddizione con i principi di base della banca dati e con la sua organizzazione alternativa e non gerarchica.

Come per le precedenti mostre, anche per la mostra Atlas di quest’anno a Solkan ogni membro del gruppo del ArtNetLab contribuisce un proprio progetto. Il tema non e determinato in precedenza. Atlas serve come una banca dati, come un archivio, come una piattaforma artistica su cui espongono e partecipano diversi autori che lavorano all’interno dello stesso contesto­ – tempo, ambiente, incontri personali. Questo concetto corrisponde alle teorie artistiche piu contemporanee del momento che vedono un’opportunita per la produzione artistica nelle piattaforme artistiche della rete (p.es. Olga Gorinova ed il suo concetto art platforms).

Atlas nei termini di un archivio della banca dati nella versione di quest’anno risalta ancora di piu in due progetti: nella piattaforma espositiva del museo virtuale e nella piattaforma della realta aumentata creata con l’aiuto dell’applicazione Layer. Nel primo progetto, creato da Marco Buziola, Narvika Baucon e Aleš Vaupotič, la ricostruzione tridimensionale dell’edificio dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia serve come piattaforma artistica. La ricostruzione storica dell’edificio che dalla sua erezione nel XVI secolo ha svolto diversi ruoli (ospizio, chiesa di pellegrinaggio, accademia d’arte) non e stata creata solo a fine di se stessa; i video dei membri del ArtNetLab sono esposti tra le sue arcate virtuali e lungo i margini vuoti dei cortili che sono reminiscenze di quelle trovate nelle opere di De Chirico. Alcuni di essi si possono vedere anche nello spazio reale della Galleria di Solkan, alcuni li abbiamo visti nelle esibizioni precedenti di Atlas, altri invece sono disponibili solo nella galleria virtuale attraverso la quale il visitatore scivola adagio con l’aiuto dell’occhio della telecamera virtuale.

La piattaforma artistica del secondo progetto e presentata da un Layer, precisamente da un’applicazione commerciale per lo smartphone che alla realta reale aggiunge uno strato della realta aumentata. Quando si usa per scopi commerciali lo smartphone si indirizza verso alcuni punti precisi per ricevere informazioni riguardanti ristoranti, negozi ecc.. I membri del ArtNetLab invece nel Layer realta aumentata hanno messo fotografie e testi che contraddicono i modelli sociali prestabiliti. Insomma, loro hanno usato la piattaforma Layer per esibire i propri progetti e in questo modo hanno evidenziato la possibilita di fare una mostra guerriglia grazie all’aiuto delle nuove tecnologie.

Nella mostra Atlas i membri del ArtNetLab si indirizzano verso temi sociali. Sono consapevoli del fatto che fanno parte integrante della societa dei consumi contemporanea, ma non sono interessati a criticarla. Non sono seri; piu di una critica acuta della societa gli interessano momenti buffi, assurdi e problematici della societa dei consumi; la commentano e dall’interno di essa cercano le proprie tattiche di sopravvivenza. Per esempio Dominik Mahnič che nei video della Cucina dell’artista imita la forma dei famosi programmi di cucina, cerca i modi in cui un artista puo preparare un pasto semplice e saporito con un budget minimo che gli possa dare una sensazione di sazieta. Lui non si focalizza sull’importanza della creazione artistica e sulla vocazione dell’artista ma in primo piano sulla sopravvivenza dell’artista nelle condizioni difficili della societa di oggi.

Nei suoi fotocollage Eva Lucija Kozak combina le fotografie scelte specificamente dall’Internet. Lei commenta i momenti tipici, assurdi e contraddittori della vita quotidiana e il modo di pensare nel nostro mondo dei centri commerciali caratterizzato dai fast food. Commenta anche il controllo onnipresente e l’ambiguita dell’imperativo dell’individualismo e delle possibilita aperte.

Vanja Mervič procede nel senso contrario. Sceglie un prodotto che appartiene alla societa contemporanea dei consumi ma che non ha una funzione chiara. La gomma da masticare rappresenta per lui una metafora per qualcosa che abbiamo usato e poi scartato senza pensarci. Lui fa rinascere e presenta la gomma da masticare nella bellezza pura di un artefatto sublime e nello stesso tempo nella forma disgustosa di quando e gia stata masticata.

Anche Tilen Žbona sceglie un prodotto che appartiene alla societa dei consumi e lo presenta in modo festivo. L’automobile Mercedes AMG 65, un desiderio e realta dei sovrani di questo mondo, nel video e nelle fotografie, e presentata come una bellezza eterna e fermata nel momento sfuggente; ogni parte del bene materiale in questione deve essere ammirata, ciascuna emana una bellezza piu sovrana, quasi sublime. Nello stesso tempo pero l’automobile non e completa; il trofeo dell’arrampicatore sociale non e altro che un mucchio indefinito di lamiere e rivetti che riesce ancora a emanare una sorte di strana sensazione poetica.

I progetti di Gorazd Krnc e Jure Fingušt Prebil esplorano il media; il primo lavora con il video e il suono, il secondo con una tradizionale scultura di pietra. Gorazd Krnc espone la terza parte della tetralogia Il libro dei numeri che e in primo luogo un’istallazione del suono e comprende ventisette numeri diversi rappresentati con il suono nascosto nelle cuffie. I numeri prescelti corrispondono a diversi contesti sociali, culturali e storici sono illustrati dai brevi video presi dall’Internet.

Il video di Jure Fingušt Prebil riarticola la comprensione della pietra come un media della scultura. Il pilastro di pietra di Marko Pogačnik che si trova nel giardino di ZDSLU serve come supporto per una nuova scultura creata in questo caso con le pietre di ghiaia del fiume Sava. Questo intervento a tema di pietra, il tradizionale media della scultura, nella Galleria di Solkan e presentato sulla piattaforma espositiva realizzata con l’aiuto delle nuove tecnologie – nel museo virtuale.