Predstavljeni študentski projekti so umetniška dela, katerih realizacija zahteva telesno dejavnost, ki poteka preko človeško-računalniških vmesnikov. V socialnem kontekstu se ta dela navezujejo na Orwellovo leto 1984 in osamitvene komore TV-Live oddaj Big Brother, vendar je komunikacija pogleda reverzibilna. Kar dobesedno pomeni, da umetniško delo gleda gledalca, gledalec gleda delo ali kot je pri WAP kuhinji, ko pametna kuhinja ve, kaj hoče komunikator. Interpretacija umetniške izkušnje je zato vselej proces, ki se dogaja v gledalcu. Zavestna odločitev, da so posamezne realizacije skupinsko delo študentov iz različnih fakultet in študijev kaže na generacijsko prepoznavnost, za katero je značilno, da umetniške izkušnje ne pojmujejo kot zasebne, relativne interpretacije individualne zavesti, temveč kot kolektivno, kulturno in družbeno izkušnjo, v kateri sodelujejo tako AKTERJI/avtorji/ kot INTERAKTORJI/gledalci/.

prof. Srečo Dragan, prof. dr. Franc Solina

 

The realization of the student artworks exhibited requires a physical activity that runs through human-computer interfaces. In a social context this works relate to Orwell's year 1984 and the isolation chambers of TV live show called The Big Brother. The communication goes both ways. Literally it means that the viewer watches the work of art and at the same time the work of art watches the viewer. A good example is the WAP kitchen, the smart kitchen that knows exactly what the communicator wants. Interpretation of the artistic experience is for the same reason always a process going on in viewers. The decision that all the individual realizations are an outcome of teamwork of students from different academies and studies shows a generational belonging, for which it is characteristic that the art experience is not seen as personal and therefore relative interpretation of individual consciousness but as a cultural and social experience in which the actors/authors and interactors/viwers co-act.