Met kock
Slovenska poezija v novih medijih

Metamorfoza lingvistika / Metamorphosis of Language

Srečo Dragan, 2007

intermedijska net instalacija

Jezik je podoba našega sveta,torej je kontekst v katerem ga je treba videti,svet.

Tabakowska Elzbieta

Kognitivna emocionalna interakcija raziskuje specifiko režima negativnih in pozitivnih čustev v jeziku. Projekt ima status nadgradnje instalacije "TEHNOPERFORMANS 05", v katerem se gledalec-udeleženec repozicionira znotraj "psihotehnologije", prvič je bil izveden kot projekt CROSSOVER 05, para Vouk-Dragan, v Stanovanjski zbirki Ptujskega gradu in v Celovcu.

V protokolu komunikacije udeleženec vstopa v podatkovno zbirko jezika, ki jo z izbranima ključnima opozicijskima besedama in slovnico kot inventarjem simbolnih enot jezikovno izrazi na sebi lasten način. V procesu upodabljanja /image making/ uporabi sposobnost, da isto situacijo opiše na različne načine, v procesu uprizarjanja sheme-podobe /image-scheme/ kot predkonceptualnega vzorca pa ureja fizično in mentalno izkušnjo zavedanja sebe znotraj umestitve v psihološki, sociološki in kulturni kontekst sporazumevanja. To pa je že strategija vzpostavljanja hibridnih prostorov s socializacijskimi učinki, ki se skozi povratne jezikovne zveze vpisujejo v projektno lokalno podatkovno bazo, pomembno za branje sveta.

Z razširitvijo projekta na angleško jezikovno bazo, ki se nenehno dopolnjuje v komuniciranju na internetu, je narejena možnost dvojic počasnega-hitrega ustvarjanja novih besed. Projekt s tem konceptualizira jezikovno medkulturno komuniciranje in odpira raziskovalno sistemsko informacijsko paradigmo o dominantnem sistemu neverbalnega posredovanega komuniciranja, v današnji civilizacijski legi sveta.

V projektu udeleženec vstopa v tekstovna korpusa ISJ ZRC SAZU in Lextutor. Sodelavci pri projektu: dr. Matjaž Jogan, dr. Borut Batagelj (Laboratorij za računalniški vid, FRI) ter Damjan Kužnar, Matic Standeker, Leon Oven, Benjamin Ambrož, Branko Pinter, Blaž Marn, študenti FRI, Univerze v Ljubljani.

intermedia net installation

The language is an image of our world and a context in which we should look at our world.

Tabakowska Elzbieta

A cognitive emotional interaction researches the specifics of the regime of negative and positive feelings in language. The project has a task of upgrading the installation "TEHNOPERFORMANS 05" in which the viewer-participant repositiones himself inside "psychotechnology". It was realized as part of the project CROSSOVER 05 by collaborating couple Vouk - Dragan in the Condominium Collection of the Ptuj castle and in Klagenfurt.

The participant enters the information base of the language following the protocol of communication. With two chosen opposite key words and a dictionary as inventory of symbolic units he expresses himself in a unique personal way. In this process of image making he has the ability to describe the same situation in many different ways and to stage an image or scheme as a pre-conceptual sample with which man organizes a physical and mental experience of self-assessment in a psychological, sociological and cultural context of understanding. This is a clear strategy of assessing of hybrid spaces with impact on socialization. Through recurrent language bonds they imprint themselves in a project local data base, important for reading of the world.

With the extension of this project to an English word base continually updated by internet communication a slow-fast creation of pairs of words is now possible. This project is the concept of multicultural communication and creates a systematic insight in information science paradigms of a dominating system of nonverbal media communication in today's civil state of the world.

This project is the entrance to the textual bodies ISJ ZRC SAZU and Lextutor. Realisation of the project: dr. Matjaž Jogan, dr. Borut Batagelj from the Computer Vision Laboratory at the Faculty of Computer and Information Science and students Damjan Kužnar, Matic Standeker, Leon Oven, Benjamin Ambrož, Branko Pinter and Blaž Marn.